Genel Şartlar

1.GENEL

Aksi açıkça kararlaştırılmış olmadıkça Alkan Gaz Aletleri A.Ş ( ALKAN ) tarafından müşteriye verilen tüm hizmet ve sözleşmeler iş bu şart ve koşullar kapsamında düzenlenmiştir. ALKAN, ekipmanlarının ve ürünlerinin teknik gerekliliklere ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygunluk göstereceğini beyan eder. Ancak,  MÜŞTERİ’ nin amaçlanan kullanımına veya işlemine uygun olup olmadığını garanti etmemektedir. 

2.BAKIM VE ONARIM

 1. Ürünlerin satışı sonrası periyodik bakım ve onarımları yalnızca yetkili servisler tarafından yalnızca orijinal yedek parça kullanılarak yapılmalıdır. ALKAN kontrolü dışında yetkisiz üçüncü kişilere gördürülen bakım ve onarım işlemleri sonucunda oluşabilecek zararlardan ve onarım sırasında oluşabilecek zararlardan ALKAN’ ın sorumluluğu bulunmamaktadır.
 2. Tüm ALKAN ürünleri 2 (iki ) yıl süreyle Garantilidir.
 3. Kullanım hatalarından ortaya çıkan arızalar ile sarf malzemeleri garanti kapsamı dışındadır.
 4. Garanti belgesinin, ürünün satın alındığı tarihte ALKAN’ a onaylatılması ve garanti kapsamındaki tüm onarım talepleri ve sair talepler anında ürün faturasıyla birlikte ibraz edilmelidir.
 5. Tüm ALKAN ürünleri, ALKAN’ a ait internet sitesinde ilan edilmiş olan kullanım kılavuzlarında yer alan talimat ve yönergeler kapsamında kullanılmalıdır. Aksi kullanımlardan doğacak arıza, hasar ve kayıplar ile amaca uygun olmayan kullanımlar, periyodik bakımlara uyulmaması sebebiyle oluşabilecek arıza ve hasarlar, kaza, yanlış kullanım, kurallara aykırı kullanım, yanlış montaj, şebeke de söz konusu olan arızalar veya kusurlar, dikkatsizlik ile yabancı etkenler ve doğal felaketlerden kaynaklanan arıza, hasar ve kayıplar garanti dışında olduğu gibi, meydana gelecek bu tip sonuçlardan ALKAN’ ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.SORUMLULUK VE SINIRLANDIRILMASI

 1. ALKAN, gerek iş bu metindeki, gerekse de haksız fiil, hile veya başka bir durumlardan ve/veya işletmede meydana gelebilecek kayıp ve zararlarda dâhil olmak üzere hiçbir dolaylı zarar ya da kayıptan sorumlu olmayacaktır.
 2. MÜŞTERİ ya da üçüncü kişilerin hata, ihmal ve kusur halleri dışında, ALKAN kusurundan ve ihmalinden kaynaklanan müşteriler nezdindeki ölüm veya şahsi yaralanmalar bakımından MÜŞTERİ’ ye karşı ürün sipariş tutarı kadarıyla sorumlu olacak ve zararı tazmin edecektir.
 3. ALKAN kendi kusuru ya da ihmalinden dolayı MÜŞTERİ uhdesinde meydana gelebilecek her türlü eşya zararları bakımından her halükarda ve toplamda en fazla MÜŞTERİ’ nin ürün sipariş tutarının %100’ ü ile sınırlı olmak üzere sorumlu olacaktır.
 4. MÜŞTERİ, sipariş edilen ürünün kendisine tesliminden itibaren  8 (sekiz ) gün içerisinde ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan bu itibarla ayıplı olarak kabul edilecek maldaki ayıbı ALKAN’ a bildirmek zorundadır. Geç bildirim halinde ürünün teslim esnasında ayıplı olduğundan bahsedilemez. 
 5. Sipariş edilen ürünlerin geç tedarik edilmesi ya da hiç tedarik edilememesi halinde ALKAN, MÜŞTERİ’ nin malvarlığında meydana gelen zararlar için her halükarda sipariş edilen ürün sipariş tutarı kadarıyla sorumlu olacaktır.
 6. ALKAN’ ın internet sitesinde ilan ettiği ürün kullanmaz kılavuzlarında yer alan huşulara MÜŞTERİ tarafından uyulmaması ve ihlali veya MÜŞTERİ’ lerin kendi kusur ihmalleri neticesinde meydana gelecek zarar, ziyan, tazminat ve hasarlardan ALKAN sorumlu değildir.
 7. ALKAN’ ın sorumluluğu her halükarda sipariş edilen ürün tutarını ve toplamda 25.000-tl’yi geçemez.

 

4.MÜCBİR SEBEPLER

ALKAN, savaş, salgın, iç savaş, sabotaj, halk hareketleri, grev, lokavt, üretim hattında yer alan kritik ekipmanlarda oluşacak uzun süreli duruşlar, yangın ve doğal afetlerden doğacak mücbir sebepler nedeniyle; mükellefiyetlerini kısmen veya tamamen yerine getirememesinden dolayı sorumlu tutulamaz.

5.YARGILAMA YERİ

Taraflar arasında oluşabilecek tüm ihtilaflarda yetkili yargılama yeri İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri’ dir.

İş bu Genel Şartların hükümlerinden bir  veya  daha çoğu herhangi bir nedenden geçersiz sayılırsa kalan hükümlerin uygulanabilirliği bundan zarar görmeyecektir.